fbpx
  • vi
    zh-TWenkovi

Vật liệu mô phỏng Implant Fixture

Compatible with  BEGO®

LAB ANALOG - OTHER

OSSTEM®   I   DIO®   I    MEGAGEN®   I   ANTHOGYR®   I   DENTIUM®    I   DENTIS®   I   NEOBIOTECH®   I   WARANTEC®   I   SIC®   I   ASTRA®   I   ASTRA EV®    I    BIOMET 3I CERTAIN®   I    ICX®   I    THOMMEN SPI®    I    ZIMMER®    I   BICON®    I   B&B DENTAL®    I   NOBEL BIOCARE®    I   CAMLOG®    I   STRAUMANN®    I  DENTSPLY®    I    C-TECH®    I   MIS®    I   CORTEX®    I   BIOHORIZON®    I   KEYSTONE GENESIS®    I   ADIN®    I    DENTIN®    I    IBS®    I   ARGON®   I   TEKKA®    I   NEODENT®    I    IMPLANT DIRECT®   I    BIOTEM®   I    SWEDEN & MARTINA®   I    ETK®     

MODEL MÃ CODE
Semados 3.25/3.75 LA-E1
Semados 4.1 LA-E2
Semados 4.5 LA-E3
Semados 5.5 LA-E4
Analog-Bego-300x500px

Sản phẩm tương tự